Password Decoder for WinSCP 1.5

Password Decoder for WinSCP 1.5

SecurityXploded – Freeware –
WinSCP Password Decoder is the FREE tool to instantly recover all your lost or forgotten passwords from WinSCP software - popular SFTP/FTP/WebDAV/SCP client for Windows platform.

It supports dual mode of password recovery from Windows registry as well as from WinSCP configuration file (WinSCP.ini). On start, it automatically detects WinSCP config file if any present and displays it.

You can not only use it to recover passwords from local system but also from configuration file on remote system. Once recovered, you can backup the password list to HTML/XML/TEXT/CSV file.

Here are the key features & benefits,

* Instantly find & recover all the stored login passwords from WinSCP
* Support password recovery from Windows Registry as well as from WinSCP configuration file
* Recover passwords from local as well as remote computer
* Recover password of any length and complexity.
* Easier and faster to use with its enhanced user friendly GUI interface.
* Fully Portable, no need to install any third party components like JAVA or .NET
* Useful for Penetration testers as well as Forensic investigators
* Support for local Installation and uninstallation of the software


WinSCP Password Decoder works on both 32-bit & 64-bit platforms starting from Windows XP to latest operating system, Windows 8.

Tổng quan

Password Decoder for WinSCP là một Freeware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi SecurityXploded.

Phiên bản mới nhất của Password Decoder for WinSCP là 1.5, phát hành vào ngày 21/08/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 21/08/2015.

Password Decoder for WinSCP đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Password Decoder for WinSCP Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Password Decoder for WinSCP!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản